Article submitted by: minkyaw thuyein on 13-Aug-2013  
သစ္လြင္ေသာ ၿပည္သူ.တပ္မေတာ္
ဒို.လူကေလးမ်ား ဆိုသေလး ၊ဒို.တပ္မေတာ္နဲ့ ၿပည္သူကို ကြဲေအာင္ တမင္လွဳံ.ေဆာ္ေနသူေတြရွိတယ္။တ ပ္မေတာ္ကိုၿပည္သူအမ်ားထင္မွားေအာင္တပ္မေတာ္ (ႀကည္း ေရ ေလ ရဲတပ္ဖြဲ.) အတြင္းက တပ္မေတာ္ စည္းကမ္း လိုက္နာၿခင္းမရွိေဖါက္ဖ်က္
သူေတြ ၊ က်ဴးလြန္သူေတြ ကို နို္င္ငံေတာ္ နဲ့ နဳို္င္ငံသား တို.အက်ိဳးဌာ၊ နို္င္ငံေတာ္ လံုၿခံဳးေရး ေရွ.ရွဳ ရၽြ္ ၿပင္းထန္ေသာ အေရးမွဳ ၿပစ္ဒါဏ္မ်ားေပးၿခင္း
ၿဖင့္တပ္မေတာ္ကို ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမယ္ ၿပဳၿပင္ရမယ္ ၿဖစ္တယ္ လို. ယံုႀကည္တယ္။တပ္မေတာ္ထဲ ၀င္လာလို အမ်ားဆံုး အနံဆံုး ရက္သတၱ ၃ ပါတ္က အမ်ားဆံုး ၃ လမွ် ေလ့က်င္ သင္ႀကားေပးမိရင္ ဒီတပ္မေတာ္သားဟာ အမိန္ယနာခံၿခင္း ၊ စည္းကမ္းလိုက္နာနိုင္ၿခင္းရွိ၊ တပ္မေတာ္ အပါအ၀င္ နို္င္ငံေတာ္နဲ့နို္င္ငံေတာ္သားတိုအေပၚသစၥာေစာင့္သိနို္င္ၿခင္း ရွိ မရွိ ဆိုတာကို ေလ.လာေတြရွိရလိမ္မယ္ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး တပ္မေတာ္ကိုဇကာစစ္သြားမယ္
ဆိုရင္၊ တပ္မေတာ္ဟာ ၿပည္သူတပ္မေတာ္ အမွန္ၿဖစ္လိမ့္မယ္ ။တပ္မေတာ္နဲ့ၿပည္သူကိုဘယ္သူမွ ခြဲလို.မရဘူးၿဖစ္လိမ့္မယ္ လို. ဦးစြာေၿပာၿခင္
တယ္၊ ဒီေန.ဒို.နို္ငံမွာ လက္နက္ကို္င္ေသာင္းက်န္းသူ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနသမွ် ။ ဒီ ေသာင္းက်န္းသူ ေတြကိုႏွိမ္နင္းဘို.တပ္သား စုေဆာင္ရာမွာ အရည္အခ်င္း
ထက္ အရည္အတြက္က မ်ားေနလိုးလ ိုေကာင္း မ်ားေနလိမ့္မယ္။ ဇကာစစ္ ဘို.အခ်ိန္ မသိပ္မရွိဘူး ၊ ေထာင္မက်ဘူးလို့့ ရာဇ၀တ္ပစ္မွဳ မွတ္တမ္းမ၀င္တဲ့ ခါးပို္က္နွဳိက္ ၊ သူခိုး ဒါးၿပေတြလဲ . လြတ္ရာလြတ္ေႀကာင္း တပ္ထဲ၀င္ ခိုလွဳံ.ေနတာ ရွိေကာင္းရွိနို္င္တယ္ ။ သူမ်ားသားသမီးအေႀကာင္း မသိရင္ေန. ကိုယ္.သားသမီးအေႀကာင္းေတာ့ ကိုယ္သိႀကမဲ့ မိဘ ေတြခ်ည္းပါဘဲ ။ၿပည္သူ.တပ္မေတာ္ ၿဖစ္ေစဘို.ရာ ၿပည္သူေတြ အေပၚမွာလဲ မူတည္လိမ့္မယ္ ၿဖစ္တယ္။


တပ္မေတာ္နဲ့ ၿပည္သူရင္ႀကားေစ.ဘို ရာ တပ္မေတာ္မွာေရာ ၿပည္သူမွာပါတာ၀န္ရွိတယ္ ၊ အသီးသီးတို.မွာ ၿပဳၿပင္စရာေတြ ရွိမယ္။ ဖြဲ.စည္းပံု အေၿခခံ ဥပေဒ အခန္း ၇ ၊ ပုဒ္မ ၃၃၇ မွ ၃၄၄ (ခ) ကို အေကာင္းအထည္ ေဖၚရာမွာ တပ္မေတာ္ထဲမွာ တတ္နို္င္သမွ် ဂ်ိဳႀကိဳး နားရြက္ပဲ့ေတြ မပါဘို. အထူးစမ္း
စစ္ရလိမ္.မယ္။ဒို.နို္င္ငံမွာ ဥပေဒ ဆိုတာေတြကို ေသခ်ာစြာေလ့လာရင္သေဘာေပါက္နား
လည္္ရင္ လူေတြမွာ ဘယ္လို လူ.အခြင့္အေရးေတြရွိတယ္၊ ဘယ္လို တာ၀န
္ေတြ ရွိတယ္ ဆိုတာကို ေဖၚၿပထားတာကိုေတြနို္င္တယ္ ဒါေႀကာင့္ လူတို္င္းဟာ ဥပေဒကိုေလးစားလို္က္နာႀကမယ္ဆိုရင္။ တာ၀န္ရွိသူဆိုတာ
ေတြဟာ ဘာေတြကို ဘာေႀကာင္.လုပ္ေနႀကတယ္ ဆိုတာ သိမယ္ ၊ မိမိကိုယ္တိုင္ရဲ့ အခန္းက႑ ကိုလဲ မိမိ္သိၿပီး အံ၀င္ဂြင္က် ပါ၀င္နို္င္မွာမို. ဒို.နို္င္ငံဟာ ေအးခ်မ္းသာယာတဲ့ နို္ငံတခုျဖစ္လိမ့္မယ္၊ ဒိုယတေတြဟာ စိတၱသုခ ကာယသုကၡ နဲ့ ၿ့ပည္.စံုႀကလိမ့္မယ္လို.ယံုႀကည္တယ္။ဒီေနရာမွာ ဥပေဒကို မေလးစား မလို္က္နာသူေတြခ်ိဳးေဖါက္သူေတြကိုဥပေဒ
အတို္င္းထိမ္းသိမ္းဘို လိုအပ္ရင္ အေရးယူဘို. ရဲတပ္္ဖြဲ.နဲ့တပ္မေတာ္တို.လဲ ရွိတယ္။ သူတို.ဟာလဲ ဥပေဒကို လုိက္နာၿပီး ၊ က်င့္ထံုးမ်ားအတို္င္း ေဆာင္
ရြက္ႀကဘို.ဘဲ။

ၿမန္မာတပ္မေတာ္ဟာ သမို္င္းစဥ္နဲ. ေပၚေပါက္လာသလို ့ပုလိပ္( ရဲတပ္ဖြဲ.) ဟာလဲ တပ္မေတာ္ထက္ရွည္လွ်ားတဲ့ သမို္င္းစဥ္နဲ့ ၿဖစ္တယ္ ။ တပ္မေတာ္
ဖ်က္ဘို.ႀကိဳးစားတာမွာ သကၡာခ်တာေတြ နာမည္ဖ်က္ခံရတာ အေႀကာင္း အေတာ္ အတန္ေၿပာခဲ့ ဘူးၿပီး ၿဖစ္တယ္။ အဓိကက နို္င္ငံေရး ပို္င္းမွာ ၁၉၆၂ ခုကစၿပီ။ လံုး၀တာ၀န္ယူခဲ့တာေႀကာင့္ဘဲ ။ တပ္မေတာ္နဲ့ၿပည္သူကို ခုတုန္း
လုပ္တဲ့ တပ္မေတာ္ ဆန္.က်င္သူေတြ တို္က္ရို္က္ ထိပ္တို္က္ ရင္ဆို္င္ခဲ့ရ
ေတာ့တယ္ ။


မွန္က လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လွဳပ္ရွားမွဳမွာ တပ္မေတာ္သာ ေခါင္းေဆာင္
မွဳ မေပးခဲ့ရင္ ဒို.နို္င္ငံသမို္င္းတပ္မေတာ္ရ့ဲ သမို္င္းဟာ တမ်ိဳးတဖံု ၿဖစ္ၿခင္ ၿဖစ္လိမ့္မယ္ ။ ဆိုလိုတာက တပ္မေတာ္ဆိုတာ မရွိခဲ့ရင္ ဒို.ရဲ လြတ္လပ္ေရး
ဟာ ဘယ္ေန မယ္ မွန္းမသိဘူး ၊ ဒို.ႀကမၼာ၊ ဒို.အခ်ိန္နဲ့တန္လို ၿဖစ္ရကိန္း
ႀကံဳရင္ ဘယ္သူဦးေဆာင္ ေဆာင္ ၿဖစ္ရမွာဘဲေပါ့. ၿမန္မာစကားမွာ ရြာက

တည္တဲ့ ဘုရား သူႀကီးေကာင္းမွဳဆိုတာမ်ိဳးေပါ့ ၊

ေမြးဇာတာ နာမည္ ကိုထိန္လင္းတေယာက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္
သခင္ေအာင္ဆန္းၿဖစ္လာၿပီး စစ္တပ္ဖြဲေတာ့ ဗမာနာမည္ ဗိုလ္ေတဇ ၊ ဂ်ပန္လုိ အိုမါဒါ မြန္ဂ်ီး ၊ တရုတ္လိုေတာ့ တန္လူသွ်ို တဲ့၊ေတာ္လွန္ေရးကာလ
နာမည္၀ွက္ မ်ိဳးေအာင္(သို.) ေနာင္ခ်ိဳ ၊ ကိုေန၀င္းနဲ့ သီးသန္.ဆက္သြယ္ေရး
အမည္ ကိုဆက္ေဖ လို.မွတ္တမ္းေတြမွာ ေတြရတယ္ ။ေတာ္လွန္ေရးကာလ ဆိုတာ ကြဲၿပားသိဘို.လိုတယ္ ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္တဲ့့
ကာလကို ေၿပာေတာ့၊ အဂၤလိပ္ ကိုေတာ္လွန္တဲ့ကာလဆိုတာ မရွိဘူးလို.ေၿပာၿခင္သလား ။ မသိႀကလို.လား၊ အဂၤလိပ္ကိုေတာ္လွန္ခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။
ေဆြးေႏြးၿခင္းၿဖင့္ လြတ္လပ္ေရး ရယူခဲ့တာလို.ေၿပာေနသူေတြ ရွိတယ္။ ဟုတ္ရဲ့လား ေသခ်ာရဲ့လား ? အဂၤလိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ႕့ ၁၂၅ ႏွစ္ ကာလအတြင္း ၊ တပ္မေတာ္ မဖြဲ.ခင္က အဂၤလိပ္ကို ေတာ္လွန္လို အသတ္ခံရသူေတြ ကြက္မ်က္ခံရသူေတြကို ေတာ့ မေစာ္ကားႀကပါနဲ့ ၊ မသိတာလား၊ အသိအမွတ္မၿပဳၿခင္တာလား ? ဘယ္သူမွ စကားထဲ ထည့္မေၿပာဘူး ၊ ေက်ာက္တို္င္မထူဘူး။ေအာင္ဆန္းက လြဲရင္ ဒို.နို္င္ငံမွာ တၿခား ဘယ္သူမွ မရွိေတာ့ သေယာင္
ေၿပာေနႀကတာေတြဟာ ဒို.တၿခားေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေစာ္ကားေနႀကတာ
ဘဲ ၊ ေဖေဖရဲ့သမီးက အဆိုးဆံုး ၊ က်မေဖေဖ မေမြးခင္က အဂၤလိပ္သတ္လို. ေသခဲ့ရတဲ့ က်ေတာ့္ ေဖေဖ ၊ က်မေဖေဖေတြ အမ်ားႀကီးဘဲ ရွိတယ္ ဆိုတာ
ကို သိထားစမ္းပါ လံုမရဲ့ ၊ သိထားစမ္းပါ ။ဒို.တေတြဟာ ဒိူ.ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဘယ္လိုနားလည္ ႀကသလဲ? ေႀကေႀကညက္ညက္ နားလည္ရဲ့လား? ဘယ္သူေတြဟာ ေလသမားလဲ. ဘယ္သူေတြဟာ အလုပ္သမားလဲ ကြဲကြဲၿပားၿပား သိႀကသလား။ ဒို.နို္င္ငံမွာ အရာရာဟာ အတုအေယာင္ေတြ Fake ေတြ ဆိုရင္ေတာ့ မေကာင္းေတာ့ဘူး ၊ ဆန္းစစ္ရလိမ့္။ကဲ ဆက္ေၿပာရအံုး မယ္၊ တပ္မေတာ္ဟာ သူအလုပ္သူ မလုပ္ ေလွ်ာ့ရဲရင္လဲ
လူႀကိဳက္နဲမယ္ ၊ သူအလုပ္ သူလုပ္လာရင္ေတာ့ မႀကိဳက္သူမ်ားမယ္။ အရင္က ဆိုရင္ ပုလိပ္ေတြကို လူမုန္းတယ္ ၊ လူေတြနဲ့ ေန.စဥ္ထိစပ္ေနရ
တာဟာ ပုလိပ္ေတြ၊ အခု ဆိုရင္ တပ္မေတာ္ရဲ့ တစိပ္တပိုင္းၿဖစ္တဲ့ ပုလိပ္
ေတြကိုလဲ လူမုန္းတယ္ ၊ တပ္မေတာ္ကိုလည္းမုန္းတယ္ ။ ပုလိပ္ဟာ ပုလိပ္
တာ၀န္လုပ္ၿပန္ေတာ့လဲ ပုလိပ္ နာမယ္ ပ်က္ တာဘဲ။အခုဆိုရင္ အရင္ကအတို္ငးဘဲ ပုလိပ္ဟာ တပ္မေတာ္ရဲ အကို္င္း တကို္င္း မို. အစိုးရနဲ့ ၿပည္သူႀကားၿဖစ္ေစဈ တပိမေတာ္နဲ့ ၿပည္သူႀကားၿဖစ္ေစ ၊ ႀကားခံ အဖြဲ . ႀကားညပ္ေနတဲ့ အဖြဲ . ၂ ဖက္စလံုးက ထိုးတာကို ခံေနရတဲ့ အဖြဲဘဲ
ဆိုရင္ မွန္မယ္၊တပ္မေတာ္ကို အေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ့ မုန္းခဲ့တာေတြ ေၿပာၿပီးၿပီ ၊ အထူးသၿဖင္ ၁၉၆၂ ခုက အခုထိ ရွင္းရွင္းေၿပာရရင္ ၁၉၈၈ ခုမွာ. မွန္ခဲ့ လို. ၊ မွန္ေအာင္ တည့္တည့္ ပစ္ခဲ့လို.ဘဲေပါ့ ၊ ပစ္တာသာေၿပာတာ ဘာေႀကာင့္ ပစ္ရတယ္
ဆိုတာကို ထည္.မေၿပာႀကဘူး ။ ထို္င္ရွိမခိုးလို လက္အုပ္မခ်ီလို ဘဲေပါ.၊ ထားပါေတာ့ေလ။အကယ္ေတာ့ သမို္င္းစဥ္လာအရ ပုလိပ္ ဟာ အမုန္းခံဘ၀ ၊ ပုလိပ္ဆိုတာ ဒို.နိုင္ငံမွာ အဂၤလိပ္လက္ထက္ကမွ ေပၚလာတဲ့ အဂၤလိပ ္အဖြဲ.၊ အစိုးရရဲ လက္ကို္င္ဒုတ္အဖြဲ. ဖိႏွိပ္ေရးအဖြဲလို.အဂၤလိပ္ ဆန္က်င္ႀကတဲ့ဒို.အမ်ိဳးသား
နို္င္ငံေရးသမားေတြက ဆိုတယ္ ၊ ပုလိပ္ကို ပုလိပ္ေရာဂါနဲ့ ႏွိဳင္းၿပီး မေကာင္း ဆို၀ါး သတၱ၀ါ လို ၿမင္ခဲ့ႀကတယ္ ။ တပ္မေတာ္ကိုုၿမန္မာေတြတကယ္ မုန္း
ႀကသလား? ဗမာေတြက မလိုလားႀကဘူးလား ? မလိုလားသူ လိုလားသူ - ႀကိဳက္သူမႀကိဳက္သူေတာ့ ရွိမယ္၊ မုန္းတယ္ လို.ေတာ့ ဟုတ္မယ္ မထင္ဘူး ၊ ဒါေပမဲ့ မသိနို္င္ဘူး ခါးပိုက္ႏွဳိက္ ။ လူလိမ္ လူေကာက္ ၊ ေတေလဂ်ပိုး ၊ သူခိုး ၊ ဒါးၿပ၊ သူပုန္ သူကန္ေတြကေတာ့ မုန္းၿခင္မုန္းလိမ္မယ္ ။ထပ္ေၿပာရမယ္ ဆိုရင္ ဘယ္နို္င္ငံမွာမဆို ဥပေဒေလးစားသူ. မေလးစားသူရွိ
စၿမဲ၊ ဥပေဒ ထိမ္းသူနဲ့ ဥပေဒခ်ိဳးေဖါက္သူဟာ ပဋိပကၡ မၿဖစ္ရင္ေတာင္ သဟဇာတ မၿဖစ္ဘူး ။ တဦးးကို တဦးေလးစားရမယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္
ရမယ္၊ ညီညြတ္ႀကရမယ္ ဆိုတာေတြကို အဓိပါယ္ေကာက္ လြဲမွားလို.လဲ မၿဖစ္ေသးဘူး။


ဒို.နို္င္ငံမွာ အဂၤလိပ္ ဖြဲတဲ့ ပုလိပ္ အဖြဲထဲမွာ ကုလားေတြ တရုတ္ေတြ ဒို.တို္င္းရင္းသား လူမ်ိဴးစု၀င္ေတြ မ်ားၿပီး၊ ဗမာေတြနဲတယ္ ၊ အေႀကာင္းကေတာ့
အမ်ိဳးမ်ိဳးေပါ.၊ အဓိကအေႀကာင္းက. ဗမာကို အဂၤလိပ္က မယံုဘူး ဗမာေတြ
ဟာ အဂၤလိပ္ သတ္မွတ္တဲ့ ပညာအရည္အခ်င္းမမီိွဘူး။ ပညာအရည္အခ်င္း
ဆိုတာကေတာ့ အဂၤလိပ္ စာနဲ့ စကား ၊ ဒါမွမဟုတ္ ဟိႏၵဴ စာနဲ့စကားမတတ္
လို.ဘဲ။ စစ္တပ္ထဲလဲ ၀င္လို.မရဘူးလို. လူႀကီးေတြေၿပာတယ္. ဗမာကို လက္နက္ကို္င္ခြင့္ေပးရင္ သူခိုး ဒါးရိုးလွမ္းတာမ်ိဳး ၿဖစ္မွာဆိုတာ အဂၤလိပ္
သိတယ္။.ေနာက္ပို္င္း ပုလိပ္အဖြဲ.နဲ့ စစ္တပ္ထဲ ၀င္လို ရတဲ့ ဗမာတခ်ိဴ ၀င္ႀကၿပီး။ မ်ားေသာအားၿဖင့္အစိုးရရဲ့လက္ကို္င္တုတ္ ၊လက္ပါးေစၿဖစ္ခဲ့ႀက တယ္ ၊ ဘယ္အစိုးရလက္ထက္မွာမဆို ဒီအတို္င္းဘဲ ။ အဂၤလိပ္ ႀသဇာခံရင္ အလို
ေတာ္ယိ ၿဖစ္ရင္ Sir ဘြဲနဲ့ သူေကာင္းၿပဳခံႀကရတယ္ ။ Indian Civil Service ဆိုတဲ့ စကားကိုသာ ႀကည့္ႀကေပေတာ့။ဒါေပမဲ့ အဂၤလိပ္ လက္ထက္ထဲဘဲ ဒို.နို္င္ငံမွာ စစ္မွဳ မထမ္းမေနရဆိုတဲ့ ဥပေဒ ၿပဌာန္းၿခင္းမရွိဘူးဆိုတာကို ေတြရလိမ့္မယ္ ။ လြတ္လပ္ေရး တိုု္က္ပြဲအတြက္ ဖြဲ့စည္းတ့ဲ ၿမန္မာတပ္မေတာ္ဟာ ေစတနာ.၀န္ထမ္း တို္င္း ခ်စ္ ၿပည္ခ်စ္ မ်ိဳးူခ်စ္ေတြၿဖစ္တယ္ ၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ကၿပားေပါင္းစံု ပါတယ္ ဆိုရင္ လဲ မမွားပါဘူး။ လြတ္လတ္ေရးရၿပီးေနာက္လဲ ၿမန္မာနို္င္ငံမွာ စစ္မွဳ မထမ္းမေနရ ဥပေဒ မရွိဘူး. အခု တပ္ထဲမွာ ရွိေနသူေတြ ဟာ သူတို. ဖါသာ ေဘာ္လံတီယာ ၊ သူတို.ဘ၀ သူတိုအေႀကာင္းနဲ့ ၀င္လာႀကတာ။နို္င္ငံေတာ္နဲ နို္င္ငံသားတိုကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ဘို.ဆိုတာကတပ္မေတာ္
ရဲ့ေဆာင္ပုဒ္ တပ္ထဲ၀င္လာသူေတြရဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ ဟုတ္ၿခင္မွ ဟုတ္မယ္ ။ အမွန္စဥ္စစ္က စစ္မွဳထမ္း ၀ါသနာအေလွ်ာက္ ၀င္လာႀကသူေတြ ရွိသလို
အလုပ္မရွိလို. အလုပ္တခုအေနနဲ စစ္မွဴထမ္းရေအာင္၀င္လာတဲ့ ရာခို္င္နွဳန္း
က မ်ားမယ္ထင္တယ္ ။ စား၀တ္ေနေရး မပူရ လစာလဲမွန္မွန္ ရတယ္ ဆိုေတာ့ အိုေကဘဲ။ကူညီၿခင္း ဆိုတာကေတာ့ ပုလိပ္ေတြရဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ ။ ကူညီၿခင္သူမွန္သမွ် ပုလိပ္ထဲ -၀င္လာႀကတယ္. အကူအညီေတြ ေပးေနတာဘဲ.ဘယ္လိုအကူ
အညီမ်ိဳးေတြလဲ ေတာ့ မသိဘူး. သူတိုအဓိပါယ္နဲ့ သူတိုဘဲ ။ဒို.စကားမွာ ေယာက္်ားဖ်င္းပုလိပ္ ၊ မိန္းမဖ်င္း ကြိတ္ လို.ေတာင္ေၿပာႀကတာဘဲ။လြတ္လတ္ေရးရၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္ ပုလိပ္အဖြဲ.ကို ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမွဳ
ေတြ လူပ္ခဲ့တာ ေတြရွိေပမဲ့သူတိုရဲ စာရိတၱ ေတြကိုေတာ ၿပဳၿပင္နို္င္တာမေတြ.ရဘူး။ ပုလိပ္ေတြဟာ သမို္င္းနဲ.ခ်ည္ တင္ေနတဲ့ အေၿကြးေတြကို အခုထိ မဆပ္နို္င္ေသးဘူး. ဆပ္နို္င္မယ္လဲ မထင္ဘူး ေၿကြေဟာင္းမေႀကေၿကြးသစ္ဘဲ
ထပ္တင္ေနတယ္။ ၿပည္သူလူထုရဲ့ အကူအညီ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳမပါရင္ ဘယ္လိုမွ အဖတ္ဆယ္လို.မရ ေတာ့တဲ့ အေၿခေရာက္သြားမွာဘဲ ၊ ၿပည္သူ
လူထုကလဲ ႀကီးေသာအမဳွုငယ္ေအာင္ ငယ္ေသာအမဳွု ပလပ္ရေအာင္ မလုပ္
ၿခင္နဲ့ ဥပေဒ အတို္င္းသာရွိေပေစ၊ လဘ္ေပး စရာလဲ မလိုဘူး။တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသာဆိုသူေတြဟာ တကၠသိုလ္မွာ ပညာေလ.လာရင္း Boys Army ဆိုတဲ့ အေပ်ာ္ထမ္း တကၠသိုလ္တပ္ရင္းမွာ ၀င္လို.ရတယ္ ။ တပ္မေတာ္ ၀န္ထမ္းေတြဟာ ၂ ေယာက္ေပါင္း လို.မွ ၄ တန္း ေတာင္ မေအာင္ဘူးလို. ေၿပာသူေတြဟာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းေတာ္သားႀကီးေတြရဲ့
စကားအသံုးအႏွဳန္းေတြဘဲ ။၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ တပ္မေတာ္က အာဏာမသိမ္းခဲရင္ ၿမန္မာနို္င္ငံဘာၿဖစ့္ မွာမို.လဲ ၊ ဒါေတာ့ မသိဘူးေလ၊ မထိမ္းခဲ့ ရင္ ၿဖစ္ၿခင္တာၿဖစ္မယ္။ ၿဖစ္လာမဲ့့ အတို္င္းဘဲ ေပါ့ ၊ ၿဖစ္မွ မၿဖစ္ခဲ့တာ။ တပ္က လက္ဦးသြားလို.ဆိုၿပီးေၿပာ
လို.ရတယ္ ၊ ၁၉၈၈ ခုက အၿဖစ္နဲ့ နိုင္းႀကည့္ရင္ ၿဖစ္စက တပ္ကေစာင့္ႀကည္
ေနခဲ့တာဘဲ၊ ဘာေတြ ၿဖစ္ခဲ့တယ္ ဆိုတာ ၿမင္ခဲ့ရ ေတြ.ခဲ့ရ သိခဲ့ရတယ္ ။ ေနာက္ဆံုးမေတာ့ တပ္ကဘဲ ထိမ္းခဲ့ရတာဘဲ။။နိုို္င္ငံတိုင္းမွာ တပ္မေတာ္ေတြရွိတယ္ ။ အခ်ိဳ.နို္င္ငံေတြမွာ တပ္မေတာ္ေတြ
ဟာ အခန္းအနားအေဆာင္အေယာင္ အလွအပ အဆင္အယင္ေတြ ထက္ ဘာမွပိုတဲ့ တပ္မေတာ္ေတြမဟုတ္ဘူး ၊ သူတိုကိုေမးရင္လဲနို္င္ငံေတာ္နဲဲ့ နို္င္ငံ
ေတာ္ သားတို.ကို ကာကြယ္ဘို.ဆိုတာကိုဘဲ ေၿပာမွာဘဲ ။ တခ်ိဳ.နို္င္ငံေတြဟာ
ဆိုရင္ စတိ အၿဖစ္သာ တပ္မေတာ္ ေတြ ဖြဲ.ထားႀကတယ္ ။ သူမ်ား ႀသဇာခံ လက္သံုးခံ တပ္မေတာ္ေတြဘဲ ဆိုတာကိူ ေလ.လာသူေတြ ေတြႀကလိမ့္မယ္။


အခ်ိဳ.နို္င္ငံေတြဟာ သူတိုရဲ တပ္မေတာ္ကို သူမ်ားထက္အင္အားႀကီးနို္င္သမွ် ႀကီးေအာင္ ေတာင့္တင္းေအာင္ နဴးကလီးယား အပါအ၀င္ ေခတ္မီ လက္နက္
အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ဆင္ထားႀကတယ္ ၊ သူမ်ားနို္င္ ငံေတြကိုေတာ့ ေလာက္လႊဲ ကို္င္
တာကိုေတာင္ ပိတ္ပင္တားၿမစ္တယ္ ။ၿမန္မာတပ္မေတာ္ ဟာ စတင္ ဖြဲစည္းကတည္းက နို္င္ငံနဲ့ နို္င္ငံသားတို.လြတ္လပ္ေရးအတြက္ၿဖစ္တယ္ လြတ္လပ္ေရးကို ကာကြယ္ဘို.ၿဖစ္တယ္ ။
ၿမန္မာတပ္မေတာ္ ကုိ ေခတ္မီ တပ္မေတာ္ အၿဖစ္ ဖြဲစည္းေရးဟာ ၁၂၅ ႏွစ္ ေနာက္က်ခဲ့ရၿပီး ၊ မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္ တခုၿဖစ္ေရး စကထဲက သူပုန္တပ္မ
ေတာ္ အၿဖစ္ သိကၡာခ်ခံခဲ့ ရတယ္ တပ္မေတာ္ ဖြဲဲ.စည္းသူေတြဟာ ေၿပးနို္င္
လို.သာ လြတ္ခဲ့ ႀကတာၿဖစ္တယ္။ သူတို.မတို္င္ခင္ ဖြဲခဲ့တ့ဲ ဂဠံဳတပ္တို. နဂါး
တပ္ေတြကေတာ ႀကက္ ကေလး ဌက္ကေလးမ်ားလို လယ္ပင္း လိမ္ခ်ိဳးခံရၿပီး
ႀကက္ကေလး ဌက္ကေလးမ်ားလို ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရတယ္။ဆက္ရန္။